Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení o ochraně osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Pojišťovna VZP, a.s., (dále také „PVZP”) IČO: 27116913, sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, (dále také jen „Správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, neboť jsem dotčeným Subjektem údajů, v rozsahu příslušného formuláře za níže uvedených podmínek a rozsahu: 

  1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
    – jméno společnosti, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefon, e-mail, zaslaná zpráva.
  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:
     – účelem zpracování osobních údajů je příprava cenové kalkulace a kontaktování ohledně možnosti pronájmu konferenčních prostor v budově PVZP.
  1. Doba zpracování osobních údajů je:
     – údaje se poskytují na dobu pěti let. Svůj souhlas mohu odvolat kdykoli, a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů        email: Alena.Horakova@pvzp.cz, nebo tel. číslo: +420 233 006 239.
  1. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím osobám, tedy žádným dalším zpracovatelům osobních údajů nebo jakýmkoliv jiným subjektům s výjimkou poskytovatelů IT služeb, kteří pro nás zajišťují technické nastavení webu. 

Jako Subjekt údajů prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
Podrobnosti o ochraně osobních údajů – tzv. poučení subjektu údajů je součástí tohoto souhlasu (viz níže). 

Zásady ochrany osobních údajů 

Pojišťovna VZP, a.s., IČO: 27116913, sídlem sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9100, jako správce (pro účely tohoto článku také jako Správce) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), si Vás zdvořile dovoluje informovat, že

∙ Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení, a to na základě –

i) Vámi uděleného souhlasu, a to
  – z důvodu kontaktaktování Správce prostřednictvím formuláře na www.sallazarska.cz. Pokud byste souhlas neudělil/a, nemohl by vás Správce kontaktovat.
    Váš souhlas bude vyžadován vždy výslovně. Souhlas vyjádříte zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka u registračního formuláře na příslušné webové    stránce. 

ii) Bez Vašeho souhlasu je naše společnost oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat: 

a) pro potřeby plnění smluvních povinností, pokud takové vzniknou,
b) k plnění našich zákonných povinností (např. poskytování povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních dokladů atd.) a
c) také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení naším zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží – k takovému  druhu marketingu Váš souhlas nepotřebujeme, dále pro účely předcházení podvodům a/nebo ochrany před zneužitím námi poskytovaných služeb, 

∙ osobními údaji pro nás jsou Vaše jméno a příjmení, telefon, e-mail, čas pro kontaktování, zaslaná zpráva. Tyto údaje nezbytně potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat.
∙ Údaje se poskytují na dobu pěti let. Po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány.
∙ Důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je Vaše registrace pro účely kontaktování ohledně pojištění závažných onemocnění Fénix zástupcem PVZP.
∙ Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky (vedlo by například automaticky k nějakému právnímu jednání) nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo.
∙ Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené se soutěží. Tímto zpracovatelem jsou externí poskytovatelé IT služeb.
∙ Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
∙ Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů email: Alena.Horakova@pvzp.cz, nebo tel. číslo: +420 233 006 239.
∙ Příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také odmítnou pomocí k tomu určenému odkazu v emailu s tímto sdělením.
∙ Mezi Vaše práva patří kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud nám byl udělen, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních    údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz., máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
∙ A konečně máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb),
∙ Pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, kontaktujte naši společnost prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv.DPO), kterým je náš zaměstnanec paní Alena Horáková, email: Alena.Horakova@pvzp.cz, telefon: +420 233 006 239.